Aktuality

Povinná školní docházka
1) Zákonní zástupci dítěte jsou povinni zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy.
Dítě, které plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky,
plní povinnost předškolního vzdělávání v pracovních dnech od 8,00 do 12,00 hod.
Vzdělávání v době prázdnin je dobrovolné.
Zákonný zástupce je při předem známé nepřítomnosti dítěte povinen požádat o jeho
uvolnění ze vzdělávání minimálně 1 den předem. V žádosti uvede dobu, po kterou má
být dítě uvolněno, a důvod uvolnění. Dítě může být uvolněno pouze z vážných
důvodů, jakými jsou nemoc, návštěva lékaře či jiného specialisty, lázeňský pobyt,
ozdravná rekreace či důležité rodinné nebo osobní důvody.
2) Jestliže dítě plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní
docházky v pracovních dnech, pak je zákonný zástupce povinen omluvit nepřítomnost
dítěte ve vzdělávání.
Zákonný zástupce oznamuje nepřítomnost dítěte ve vzdělávání hned první den jeho
nepřítomnosti ve vzdělávání, a to telefonicky, emailem nebo osobně.
Zákonný zástupce zároveň omlouvá nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den po
ukončení jeho nepřítomnosti, a to zápisem do omluvného sešitu, v němž uvede
začátek, konec a důvod nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání.
Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný
zástupce je pak povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne
výzvy.
3) Jestliže má dítě plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem
individuálního vzdělávání, pak je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit.
Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný
zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního
roku.
V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání
nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ŘŠ.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte (v případě cizince místo
pobytu), uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, a důvody
pro individuální vzdělávání dítěte.
Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v řádném nebo náhradním termínu.

ZŠ s MŠ Tlučná, okres Plzeň – sever, Školní 838, 330 26 Tlučná

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠTLUČNÁ PRO ŠK. ROK 2018 –2019

Registrační číslo:

Přijatí od 3.9. 2018:

42/2018
2/2018
25/2018
41/2018
36/2018
9/2018
29/2018
1/2018
11/2018
33/2018
6/2018
5/2018
32/2018
43/2018
28/2018
34/2018
4/2018
24/2018
3/2018
10/2018
38/2018
14/2018
19/2018
27/2018
22/2018
39/2018
35/2018
13/2018